Stocrin (600mg) – Uputa o lijeku

STOCRIN 600 mg filmom obložene tablete efavirenz

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je STOCRIN i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati STOCRIN
 3. Kako uzimati STOCRIN
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati STOCRIN
 6. Dodatne informacije

1. Što je Stocrin i za što se koristi 

STOCRIN pripada skupini antiretrovirusnih lijekova koji se nazivaju nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (NNRTI). STOCRIN je antiretrovirusni lijek koji suzbija infekciju virusom humane imunodeficijencije (HIV) tako što smanjuje količinu virusa u krvi.

Liječnik Vam je propisao STOCRIN jer ste zaraženi HIV virusom.

Uzimanje lijeka STOCRIN u kombinaciji s drugim antiretrovirusnim lijekovima smanjuje količinu virusa u krvi.

2. Prije nego počnete uzimati Stocrin 

Nemojte uzimati STOCRIN:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na efavirenz ili bilo koji drugi sastojak lijeka STOCRIN naveden na kraju ove Upute o lijeku. Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.
 • ako imate tešku bolest jetre
 • ako trenutno uzimate neki od sljedećih lijekova:
 • astemizol ili terfenadin (za liječenje simptoma alergije)
 • bepridil (za liječenje bolesti srca)
 • cisaprid (za liječenje žgaravice)
 • ergot alkaloide (primjerice ergotamin, dihidroergotamin, ergonovin i metilergonovin) (za liječenje migrene i cluster glavobolja)
 • midazolam ili triazolam (primjenjuju se za uspavljivanje)
 • pimozid (za liječenje nekih psihičkih bolesti)
 • gospinu travu (Hypericum perforatum) (biljni pripravak za liječenje depresije i tjeskobe)

Ako uzimate neke od ovih lijekova, o tome odmah obavijestite svog liječnika. Uzimanje ovih lijekova sa STOCRIN tabletama može stvoriti mogućnost za nastup ozbiljnih i/ili po život opasnih nuspojava ili spriječiti ispravno djelovanje STOCRIN tableta.

Budite posebno oprezni sa STOCRIN tabletama

STOCRIN se mora uzimati s drugim lijekovima koji djeluju protiv HIV virusa. Ako liječenje STOCRIN tabletama započinjete zato što Vaše dosadašnje liječenje nije spriječilo razmnožavanje virusa, istodobno sa STOCRIN tabletama morate početi uzimati drugi lijek, koji do sada niste uzimali.

Dok uzimate ovaj lijek i dalje možete prenijeti infekciju HIV virusom stoga je važno da primijenite mjere opreza kako ne biste zarazili druge osobe spolnim kontaktom ili krvlju. Ovaj lijek neće izliječiti HIV infekciju te se i dalje mogu nastaviti razvijati infekcije ili druge bolesti povezane s HIV bolešću.

Morate ostati pod nadzorom svog liječnika dok uzimate STOCRIN.

Obavijestite svog liječnika:

 • ako ste bolovali od psihičkih bolesti, uključujući depresiju, ili ste bili ovisni o drogama ili alkoholu. Odmah obavijestite liječnika ako se osjećate deprimirano, razmišljate o samoubojstvu ili imate neuobičajene misli (vidjeti dio 4, Moguće nuspojave).
 • ako ste imali konvulzije (napadaje) ili se liječite antikonvulzivnim lijekovima kao što su karbamazepin, fenobarbital i fenitoin. Ako uzimate bilo koji od ovih lijekova, Vaš liječnik će Vam možda morati provjeriti razinu antikonvulzivnog lijeka u krvi kako bi bio siguran da se nije promijenila zbog uzimanja STOCRIN tableta. Vaš liječnik Vam može propisati drugi antikonvulzivni lijek.
 • ako ste imali bolest jetre, uključujući aktivni kronični hepatitis. Bolesnici s kroničnim hepatitisom B ili C koji se liječe kombinacijom antiretrovirusnih lijekova imaju povećan rizik za razvoj teških i potencijalno po život opasnih jetrenih tegoba. Vaš liječnik Vam može provesti krvne pretrage kako bi provjerio kako radi Vaša jetra ili Vam može propisati neki drugi lijek. Ako imate tešku bolest jetre, nemojte uzimati STOCRIN (vidjeti dio 2, Nemojte uzimati STOCRIN).

Nakon što počnete uzimati STOCRIN, obratite pozornost na:

 • znakove omaglice, poteškoće sa spavanjem, pospanost, poteškoće s koncentracijom ili neuobičajeno sanjanje. Ove nuspojave se mogu početi pojavljivati u prva dva dana liječenja i obično nestaju nakon prva 2 do 4 tjedna.
 • bilo kakvi znakovi kožnog osipa. Ako opazite bilo kakve znakove jakog osipa s mjehurićima ili vrućicom, odmah prestanite uzimati STOCRIN i javite se svom liječ Ako ste imali osip za vrijeme uzimanja nekog drugog NNRTI-ja, možete imati povećan rizik za dobivanje osipa sa STOCRIN tabletama.
 • bilo kakvi znakovi upale ili infekcije. U nekih bolesnika s uznapredovalom HIV infekcijom (AIDS), koji su već imali oportunističke infekcije, znakovi i simptomi upale od prijašnjih infekcija mogu nastupiti ubrzo nakon početka anti-HIV liječ Smatra se da su ti simptomi posljedica poboljšanja imunološkog odgovora koji omogućava tijelu da se bori protiv infekcija koje su možda bile prisutne bez vidljivih simptoma. Primijetite li bilo kakve simptome infekcije, odmah obavijestite svog liječnika.
 • promjene masnog tkiva. U bolesnika koji uzimaju kombiniranu antiretrovirusnu terapiju može doći do preraspodjele, nakupljanja ili gubitka masnog tkiva u tijelu. Opazite li takve promjene u masnom tkivu, obavijestite svog liječnika.
 • problemi s kostima. U nekih bolesnika koji uzimaju kombiniranu antiretrovirusnu terapiju može se razviti bolest kostiju koja se zove osteonekroza (propadanje koštanog tkiva zbog prestanka opskrbe kostiju krvlju). Duljina trajanja kombiniranog antiretrovirusnog liječenja, uzimanje kortikosteroida, konzumiranje alkohola, jaka imunosupresija, veći indeks tjelesne mase mogu, između ostalog, biti neki od brojnih rizičnih čimbenika za razvoj ove bolesti. Znakovi osteonekroze su ukočenost zglobova, bolovi u zglobovima (osobito u kuku, koljenu ili ramenu) i poteškoće pri kretanju. Ako opazite neki od tih simptoma, obavijestite svog liječ

Primjena u djece

STOCRIN 600 mg filmom obložene tablete mogu uzimati djeca u dobi od 3 ili više godina koja mogu progutati tablete (vidjeti Kako uzimati STOCRIN).

Uzimanje drugih lijekova

Ne smijete uzimati STOCRIN s određenim lijekovima. Ti su lijekovi navedeni u odlomku “Nemojte uzimati STOCRIN”, na početku dijela 2. Obuhvaćaju neke lijekove koji se često uzimaju i biljni pripravak (gospinu travu) koji mogu izazvati ozbiljne interakcije.

Obavijestite svog lije čnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta, i biljne pripravke.

Moguće su interakcije STOCRIN tableta s nekim drugim lijekovima. Kao rezultat toga mogu se promijeniti koncentracije lijeka STOCRIN ili drugih lijekova u krvi. To može spriječiti puni učinak lijekova ili pogoršati neke nuspojave. U nekim slučajevima Vaš liječnik će Vam možda morati prilagoditi dozu ili provjeriti koncentracije lijeka u krvi. Važno je da obavijestite svog liječnika ako uzimate neke od sljedećih lijekova:

 • druge lijekove koji se koriste u liječenju HIV infekcije:
 • inhibitore proteaze: darunavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, ritonavir, ritonavirom pojačan atazanavir, sakvinavir ili fosamprenavir/sakvinavir. Liječnik može razmotriti mogućnost uvođenja nekog drugog lijeka ili promijeniti dozu inhibitora proteaze.
 • maravirok
 • kombinirani lijek koji sadrži efavirenz, emtricitabin i tenofovir, poznat pod nazivom ATRIPLA. STOCRIN se ne smije uzimati s lijekom ATRIPLA zato što taj lijek sadrži efavirenz, djelatnu tvar STOCRIN tableta.
 • lijekove za liječenje bakterijskih infekcija, uključujući tuberkulozu i s AIDS-om povezan

Mycobacterium avium kompleks: klaritromicin, rifabutin, rifampicin. Liječnik može razmotriti mogućnost promjene doze ili uvođenja drugog antibiotika. Osim toga, liječnik Vam može propisati veću dozu STOCRIN tableta.

 • lijekove za liječenje gljivičnih infekcija (antimikotike):
 • STOCRIN može smanjiti koncentraciju vorikonazola u krvi i, vorikonazol može povećati koncentraciju lijeka STOCRIN u krvi. Ako uzimate ova dva lijeka zajedno, doza vorikonazola mora se povećati, a doza efavirenza mora se smanjiti. Najprije morate provjeriti sa svojim liječnikom.
 • STOCRIN može smanjiti koncentraciju itrakonazola u krvi.
 • STOCRIN može smanjiti koncentraciju posakonazola u krvi.
 • lijekove za liječenje konvulzija/napadaja (antikonvulzive): karbamazepin, fenitoin, fenobarbital. STOCRIN može smanjiti ili povećati koncentraciju antikonvulziva u krvi. Karbamazepin može smanjiti djelotvornost STOCRIN tableta. Liječnik može razmotriti mogućnost primjene drugog antikonvulziva.
 • lijekove za snižavanje masnoća u krvi (statine): atorvastatin, pravastatin, simvastatin. STOCRIN može smanjiti koncentraciju statina u krvi. Liječnik će Vam provjeriti razine kolesterola u krvi i po potrebi razmotriti promjenu doze statina.
 • metadon (lijek za liječenje ovisnosti o opijatima): liječnik će Vam možda trebati promijeniti dozu
 • sertralin (lijek za liječenje depresije): liječnik će Vam možda trebati promijeniti dozu sertralina.
 • diltiazem ili slične lijekove (koji se zovu blokatori kalcijevih kanala): kad počnete uzimati STOCRIN, liječnik će Vam možda trebati prilagoditi dozu blokatora kalcijevih kanala.
 • imunosupresive kao što su ciklosporin, sirolimus ili takrolimus (lijekovi za sprečavanje odbacivanja presađenog organa): kad počnete ili prestanete uzimati STOCRIN, liječnik će Vam pažljivo nadzirati koncentraciju imunosupresiva u plazmi i možda će morati prilagođavati njihovu dozu.
 • hormonske kontraceptive, kao što su tablete za sprečavanje trudnoće, kontraceptivi u injekciji (npr. Depo-Provera) ili kontracepcijski implantat (npr. Implanon): morate koristiti i pouzdanu mehaničku metodu kontracepcije (vidjeti Trudnoća i dojenje). STOCRIN može smanjiti djelotvornost hormonske kontracepcije. Trudnoća je nastupila u žena koje su uzimale STOCRIN i koristile kontracepcijski implantat, premda nije utvrđeno da liječenje lijekom STOCRIN sprečava djelovanje kontraceptiva.
 • varfarin (lijek koji se koristi za smanjivanje zgrušavanja krvi): liječnik će Vam možda trebati prilagoditi dozu varfarina.

Uzimanje hrane i pića s lijekom STOCRIN

Uzimanjem STOCRIN tableta na prazan želudac mogu se smanjiti nuspojave.

Trudnoća i dojenje

Žene ne smiju zatrudnjeti tijekom liječenja i 12 tjedana nakon završetka liječenja STOCRIN tabletama. Vaš liječnik će možda zatražiti da napravite test na trudnoću kako biste bili sigurni da niste trudni prije nego počnete liječenje STOCRIN tabletama.

Ako biste mogli zatrudnjeti dok uzimate STOCRIN, morate koristiti pouzdanu mehaničku kontracepciju (na primjer, prezervativ) zajedno s drugim metodama kontracepcije, uključujući kontracepcijske tablete ili druge oblike hormonske kontracepcije (na primjer, implantat ili injekcije). Efavirenz može ostati u krvi neko vrijeme nakon završetka liječenja. Stoga, morate nastaviti koristiti kontracepcijske metode kako je gore navedeno još 12 tjedana nakon prestanka uzimanja STOCRIN tableta.

Odmah obavijestite svog liječnika ako ste trudni ili planirate zatrudnjeti. Ako ste trudni, smijete uzimati STOCRIN samo ako ste zajedno s liječnikom odlučili da je to neophodno. Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

U neokoćenih životinja i u djece žena koje su se liječile efavirenzom u trudnoći opažene su ozbiljne urođene mane. Ako ste uzimali STOCRIN u trudnoći, Vaš liječnik može zatražiti redovne krvne i druge dijagnostičke pretrage kako bi pratio razvoj Vašeg djeteta.

Ako uzimate STOCRIN, ne smijete dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

STOCRIN može prouzročiti omaglicu, smetnje koncentracije i pospanost.

Ako primijetite opisane učinke, nemojte voziti niti raditi na strojevima ili s alatima.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka STOCRIN

Svaka dnevna doza ovoga lijeka od 600 mg sadrži 250 mg laktoze.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka. Osobe koje ne podnose šećere mogu uzimati STOCRIN oralnu otopinu, koja ne sadrži laktozu.

3. Kako uzimati Stocrin 

Uvijek uzmite STOCRIN točno onako kako Vam je rekao liječnik. Preporučuje se da tabletu progutate cijelu, s vodom. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

STOCRIN se uzima kroz usta. Preporučuje se STOCRIN uzimati na prazan želudac, po mogućnosti prije spavanja. To može ublažiti neke nuspojave (npr. omaglicu, pospanost). Prazan želudac obično znači 1 sat prije ili 2 sata nakon obroka.

Doza lijeka za odrasle je 600 mg jedanput na dan.

Dozu STOCRIN tableta će možda trebati povisiti ili sniziti ako uzimate i neke druge lijekove (vidjeti Uzimanje drugih lijekova).

Upute o pravilnom doziranju dobit ćete od svog liječnika.

STOCRIN morate uzimati svaki dan.

STOCRIN nikada ne smijete uzimati kao jedini lijek za liječenje HIV infekcije. STOCRIN se uvijek mora uzimati u kombinaciji s drugim lijekovima koji djeluju protiv HIV virusa.

Primjena u djece

Doza lijeka za djecu tjelesne težine 40 kg ili više je 600 mg jedanput na dan.

Doza lijeka za djecu tjelesne težine manje od 40 kg računa se prema tjelesnoj težini djeteta i uzima se jedanput na dan, kako je prikazano ispod:

Tjelesna težina (kg): 13 do <15 STOCRIN  Doza (mg): 200

Tjelesna težina (kg): 15 do <20 STOCRIN  Doza (mg):250

Tjelesna težina (kg): 20 do <25 STOCRIN  Doza (mg): 300

Tjelesna težina (kg): 25 do <32,5 STOCRIN  Doza (mg): 350

Tjelesna težina (kg): 32,5 do <40 STOCRIN  Doza (mg): 400

Tjelesna težina (kg): 13 do <15 STOCRIN  Doza (mg): 200

dostupne su STOCRIN 50 mg, 200 mg i 600 mg filmom obložene tablete

Ako uzmete više STOCRIN tableta nego što ste trebali

Uzmete li previsoku dozu STOCRIN tableta, javite se liječniku ili u najbližu hitnu službu radi savjeta. Ponesite sa sobom bočicu lijeka, da lakše možete opisati što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti STOCRIN

Pokušajte ne propustiti dozu lijeka. Ako ipak propustite uzeti dozu, sljedeću dozu uzmite što je prije moguće, ali nikako nemojte udvostručiti sljede ću dozu kako biste nadoknadili propuštenu. Ako trebate pomoć u planiranju najpogodnijeg vremena za uzimanje lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako prestanete uzimati STOCRIN

Kad se Vaša zaliha STOCRIN tableta približi kraju, nabavite novo pakovanje od svog liječnika ili ljekarnika. To je vrlo važno jer ako prestanete uzimati lijek, makar i na kratko, količina virusa opet može narasti. Tada virus može postati otporniji na liječenje.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi drugi lijekovi, STOCRIN može izazvati nuspojave, iako se one ne pojavljuju u svih koji ga uzimaju. Kod liječenja HIV infekcije, nije uvijek moguće procijeniti jesu li neke nuspojave nastale zbog primjene lijeka STOCRIN ili drugih lijekova koji se istodobno uzimaju, ili zbog same HIV bolesti.

Najčešće nuspojave povezane s primjenom STOCRIN tableta u kombinaciji s drugim lijekovima za liječenje HIV-a su kožni osip i simptomi živčanog sustava.

Ako Vam se pojavi osip, odmah se obratite svom liječniku jer neki osipi mogu biti ozbiljni. Međ utim, u većini slučajeva osip se povuče, a da nije potrebno mijenjati terapiju STOCRIN tabletama. Osip se puno češće pojavljuje u djece nego u odraslih liječenih lijekom STOCRIN.

Simptomi živčanog sustava obično se pojavljuju na početku liječ enja i u pravilu se smanjuju u prvih nekoliko tjedana. U jednom su se ispitivanju simptomi živčanog sustava često pojavljivali u prvih 1-3 sata nakon uzimanja doze lijeka. Ako se u Vas pojave opisani simptomi, liječnik Vam može predložiti da STOCRIN uzimate prije spavanja i na prazan želudac. Neki bolesnici imaju ozbiljnije simptome koji mogu utjecati na raspoloženje ili sposobnost rasuđivanja. Neki bolesnici su počinili samoubojstvo. Ovakve nuspojave češće se javljaju u bolesnika koji su bolovali od neke psihičke bolesti. Odmah obavijestite svog liječnika ako se tijekom uzimanja STOCRIN tableta pojave opisani simptomi ili bilo koja druga nuspojava.

Učestalost niže navedenih nuspojava definirana je na sljedeći način:

Vrlo česte:  javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika

Česte: javljaju se u 1 do 10 na 100 bolesnika

Manje česte: javljaju se u 1 do 10 na 1000 bolesnika

Rijetke:  javljaju se u 1 do 10 na 10 000 bolesnika

Obavijestite svog liječnika ako primijetite neku od sljedećih nuspojava:

Vrlo česte nuspojave

 • kožni osip

Česte nuspojave

 • neuobičajeni snovi, poteškoće s koncentracijom, omaglica, glavobolja, poteškoće sa spavanjem, pospanost, poteškoće s koordinacijom ili ravnotežom
 • bol u trbuhu, proljev, mučnina, povraćanje
 • svrbež
 • umor
 • osjećaj zabrinutosti, depresivno raspoloženje

Manje česte nuspojave

 • nervoza, zaboravljivost, smetenost, napadaji, neuobičajene misli
 • zamagljen vid
 • osjećaj da se sve okreće ili tlo naginje (vrtoglavica)
 • bol u trbuhu prouzročena upalom gušterače
 • alergijska reakcija (preosjetljivost) koja može prouzročiti teške kožne reakcije (multiformni eritem, Stevens-Johnsonov sindrom)
 • žuta boja kože ili bjeloočnica, svrbež ili bolovi u trbuhu prouzročeni upalom jetre
 • povećanje dojki u muškaraca
 • ljutito ponašanje, promjene raspoloženja, vidno ili slušno opažanje pojava koje zapravo ne postoje (halucinacije), manija (psihičko stanje koje označavaju epizode pretjerane aktivnosti, ushit ili razdražljivosti), paranoja, suicidalne misli
 • zviždanje, zvonjava ili drugi uporno prisutni šumovi u ušima
 • tremor (drhtanje)
 • crvenilo praćeno osjećajem užarenosti/vrućine

Rijetke nuspojave:

 • osip koji svrbi uzrokovan reakcijom na sunčevu svjetlost
 • kod primjene efavirenza nastupilo je zatajenje jetre, koje je u nekim slučajevima dovelo do smrti ili presađivanja jetre. U većini slučajeva radi se o bolesnicima s već postojećom bolešću jetre, ali je nekoliko slučajeva zabilježeno i u bolesnika koji nisu imali bolest jetre.

Kombinirano antiretrovirusno liječenje može uzrokovati promjene oblika tijela zbog promjena u raspodjeli masnog tkiva. Promjene mogu uključiti gubitak masnog tkiva na nogama, rukama i licu, nakupljanje masti na trbuhu i drugim unutarnjim organima, povećanje dojki ili masne kvrge na zatiljku (tzv. bivolja grba).

Uzroci i dugoročni učinci ovih tegoba na zdravlje zasad nisu poznati.

Kombinirano antiretrovirusno liječenje također može uzrokovati povećanje razina mliječne kiseline i šećera u krvi, povećanje masnoća u krvi (hiperlipemija) i rezistenciju na inzulin. Liječnik će obaviti pretrage na ove poremećaje.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Stocrin 

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

STOCRIN se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici i pakovanju nakon oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije 

Što STOCRIN sadrži

Jedna STOCRIN filmom obložena tableta sadrži 600 mg djelatne tvari efavirenza.

Pomoćne tvari u jezgri tablete su: umrežena karmelozanatrij, mikrokristalična celuloza, natrijev laurilsulfat, hidroksipropilceluloza, laktoza hidrat i magnezijev stearat.

Pomoćne tvari u ovojnici tablete su: hipromeloza (E464), titanijev dioksid (E171), makrogol 400, žuti željezov oksid (E172) i karnauba vosak.

Kako STOCRIN izgleda i sadržaj pakovanja

STOCRIN 600 mg filmom obložene tablete dostupne su u bočici s 30 tableta.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Stocrin (600mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.