Prezista (600mg) – Uputa o lijeku

PREZISTA 600 mg filmom obložene tablete darunavir

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno proč
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijesti liječnika ili ljekarnika.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je PREZISTA i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati lijek PREZISTA
 3. Kako uzimati lijek PREZISTA
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati lijek PREZISTA
 6. Dodatne informacije

1. Što je PREZISTA i za što se koristi

Što je PREZISTA?

PREZISTA je antiretrovirusni lijek koji se koristi za liječenje infekcije uzrokovane virusom humane imunodeficijencije (HIV). Pripada skupini lijekova nazvanih inhibitori proteaze. PREZISTA djeluje na način da smanjuje količinu virusa HIV- a u Vašem tijelu. To će poboljšati Vaš imunološki sustav i smanjiti rizik od razvoja bolesti koje su vezane uz HIV infekciju.

Za što se koristi?

PREZISTA se koristi za liječenje odraslih i djece u dobi od 3 godine i starije, tjelesne težine najmanje 40 kilograma, koji su zaraženi HIV-om te su prethodno liječeni drugim antiretrovirusnim lijekovima.

PREZISTA se mora uzimati u kombinaciji s niskom dozom ritonavira i drugim lijekovima protiv HIV-

Liječnik će Vam objasniti koja je kombinacija lijekova najbolja za Vas.

2. Prije nego počnete uzimati lijek PREZISTA

PREZISTA se mora uzimati u kombinaciji s niskom dozom ritonavira i drugih antiretrovirusnih lijekova. Stoga je važno da pažljivo pročitate Uputu o lijeku priloženu uz svaki od tih lijekova. Ako imate bilo kakvih pitanja o propisanim lijekovima, molimo Vas obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Nemojte uzimati PREZISTU

 • ako ste alergični na darunavir ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.) ili na ritonavir.
 • ako imate teške jetrene tegobe. Pitajte svog liječnika ako niste sigurni u težinu bolesti Vaše jetre. Mogu biti potrebne neke dodatne pretrage.

Nemojte kombinirati PREZISTU s bilo kojim od sljedećih lijekova

Ako uzimate neki od navedenih lijekova, zamolite svog liječnika da Vašu terapiju zamijeni drugim lijekom.

Lijek:

Astemizol ili terfenadin za liječenje simptoma alergije

Triazolam i oralni (uzima se kroz usta) primjenjuje se za tegobe sa spavanjem i/ili

midazolam ublažavanje tjeskobe

Cisaprid za liječenje nekih stanja želuca

Pimozid ili sertindol za liječenje psihijatrijskih stanja

Ergot alkaloidi kao što su ergotamin, dihidroergotamin, ergonovin i metilergonovin za liječenje migrene i glavobolja

Amiodaron, bepridil, kinidin i sistemski lidokain  za liječenje određenih srčanih poremećaja kao što su npr. abnormalni otkucaji srca

Lovastatin i simvastatin za snižavanje razina kolesterola

Rifampicin za liječenje nekih infekcija poput tuberkuloze

Kombinirani lijek lopinavir/ritonavir lijek protiv HIV-a koji pripada istoj skupini kao i PREZISTA

Alfuzosin za liječenje povećanja prostate

Sildenafil za liječenje povišenog krvnog tlaka u plućnom krvotoku

Nemojte kombinirati PREZISTU s pripravcima koji sadrže Gospinu travu (Hypericum perforatum).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete PREZISTU.

Budite oprezni s lijekom PREZISTA

PREZISTA neće izliječiti infekciju HIV-om. PREZISTA ne smanjuje rizik od prijenosa HIV-a na druge osobe spolnim kontaktom ili zaraženom krvi. Stoga se morate i dalje pridržavati odgovarajućih mjera opreza.

U osoba koje uzimaju PREZISTU i dalje se mogu razvijati infekcije ili druge bolesti povezane s HIV infekcijom. Morate se redovito javljati svom liječniku.

Osobe koje uzimaju PREZISTU mogu razviti kožni osip. Rijetko, osip može postati težak ili potencijalno opasan po život. Molimo obratite se svom liječniku svaki put kad Vam se pojavi osip.

U bolesnika koji uzimaju PREZISTU i raltegravir u kombinaciji, osip (obično blag do umjeren) se može javiti češće nego u bolesnika koji uzimaju samo jedan od ovih lijekova.

PREZISTA nije namijenjena djeci mlađoj od 3 godine ili djeci tjelesne težine manje od 15 kilograma.

PREZISTA je primjenjivana samo kod ograničenog broja bolesnika u dobi od 65 godina ili starijih. Ako pripadate toj dobnoj skupini, molimo Vas da s vašim liječnikom razmotrite smijete li uzimati PREZISTU.

Objasnite liječniku svoje stanje PRIJE i TIJEKOM liječenja

Svakako provjerite sljedećih sedam točaka i upozorite liječnika odnosi li se neka od njih na Vas.

 • Upozorite liječnika ako ste prije imali tegobe s jetrom, uključujući hepatitis B ili C. Liječnik može procijeniti koliko je teška bolest Vaše jetre prije nego što odluči možete li uzimati PREZISTU.
 • Upozorite liječnika ako imate dijabetes. PREZISTA može povisiti razine šećera u krvi.
 • Odmah upozorite liječnika ako uočite neke simptome infekcije (kao na primjer povećani limfni čvorovi i vrućica). U nekih bolesnika s uznapredovalom HIV infekcijom i prijašnjom oportunističkom infekcijom u anamnezi (bolesti koje se javljaju kada je imunitet značajno oslabljen), ubrzo nakon početka liječenja protiv HIV-a mogu se pojaviti znakovi i simptomi upale zbog prijašnjih infekcija. Vjeruje se da ti simptomi nastaju zbog poboljšanja imunološkog odgovora organizma koje omogućava da se tijelo bori s infekcijama, koje su mogle biti prisutne bez vidljivih simptoma.
 • Upozorite liječnika ako uočite promjene vezane uz tjelesnu masnoću. U bolesnika koji primaju kombinaciju antiretrovirusnih lijekova moguća je preraspodjela, nakupljanje tjelesne masnoće ili gubitak.
 • Upozorite liječnika ako imate hemofiliju. PREZISTA može povećati rizik krvarenja.
 • Upozorite liječnika ako ste alergični na sulfonamide (upotrebljavaju se npr. za liječenje nekih infekcija).
 • Upozorite liječnika ako primjetite bilo kakve tegobe s mišićima ili kostima. U nekih bolesnika koji uzimaju kombiniranu antiretrovirusnu terapiju može se razviti bolest kostiju koja se naziva osteonekroza (odumiranje koštanog tkiva uzrokovano gubitkom opskrbe kostiju krvlju). Duljina kombinirane antiretrovirusne terapije, korištenje kortikosteroida, konzumiranje alkohola, teška imunosupresija, viši indeks tjelesne mase, između ostaloga, mogu biti neki od mnogih faktora rizika za razvitak ove bolesti. Znakovi osteonekroze su ukočenost zglobova, bolovi (osobito u kuku, koljenu i ramenu) te otežano kretanje. Primjetite li bilo koji od navedenih simptoma, molimo Vas obavijestite svog liječ

Uzimanje drugih lijekova s lijekom PREZISTA

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Postoje neki lijekovi koje ne smijete kombinirati s lijekom PREZISTA. Navedeni su pod naslovom “Nemojte kombinirati PREZISTU s bilo kojim od sljedećih lijekova”.

U većini slučajeva PREZISTA se može kombinirati s lijekovima protiv HIV-a koji pripadaju drugoj skupini lijekova [npr. NRTI (nukleozidni/nukleotidni inhibitori transkriptaze), NNRTI (ne-nukleozidni/ne- nukleotidni inhibitori transkriptaze), antagonisti receptora CCR5 i FI (inhibitori fuzije)]. PREZISTA s ritonavirom nije bila ispitana sa svim inhibitorima proteaza (PI) i ne smije se uzimati s nekim PI. Stoga uvijek obavijestite liječnika ako uzimate druge lijekove protiv HIV-a i pažljivo se pridržavajte uputa liječnika o tome koji se lijekovi mogu kombinirati.

Učinci PREZISTE mogu se umanjiti ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova. Upozorite svog liječnika ako uzimate:

 • Fenobarbital, fenitoin (lijekovi koji sprječavaju epileptičke napadaje)
 • Deksametazon (steroid)
 • Efavirenz (HIV infekcija)
 • Telaprevir, boceprevir (infekcija virusom hepatitisa C).

PREZISTA može utjecati na učinke drugih lijekova. Upozorite liječnika ako uzimate:

 • Felodipin, nifedipin, nikardipin (lijekovi za bolest srca), jer se terapijski učinak ili nuspojave tih lijekova mogu pojačati
 • Varfarin (lijek koji spriječava zgrušavanje krvi), jer se terapijski učinak ili nuspojave mogu promijeniti; liječnik će Vam možda htjeti provjeriti krvnu sliku
 • Hormonska kontracepcija na bazi estrogena i hormonsko nadomjesno liječenje, jer im PREZISTA može smanjiti njihovu uč Za zaštitu od začeća, preporučuju se drugi oblici nehormonske kontracepcije.
 • Pravastatin, atorvastatin, rosuvastatin (lijekovi koji snizuju razinu kolesterola). Može biti povećan rizik od poremećaja mišićnog tkiva. Vaš će liječnik procijeniti koji način liječenja povišenog kolesterola najbolje odgovara Vašoj specifičnoj situaciji.
 • Klaritromicin (antibiotik)
 • Ciklosporin, takrolimus, sirolimus (lijekovi za imunološki sustav), obzirom na mogućnost pojačanog terapijskog učinka ili nuspojava tih lijekova. Vaš će liječnik možda htjeti učiniti dodatne pretrage.
 • Flutikazon, budesonid (lijekovi za kontrolu astme). Smiju se upotrebljavati samo nakon medicinske procjene te uz pomni liječnički nadzor zbog nuspojava kortikosteroida.
 • Buprenorfin/nalokson (lijekovi za liječenje ovisnosti o opijatima)
 • Salmeterol (lijek za liječenje astme)
 • Artemeter/lumefantrin (kombinirani lijek za liječenje malarije).

Postoji mogućnost da će biti potrebno prilagoditi doziranje drugih lijekova koji se uzimaju, obzirom na mogućnost promijenjene terapijskog učinka ili nuspojava tih lijekova ili PREZISTE kada se koriste u kombinaciji.

Upozorite liječnika ako uzimate:

 • Digoksin (lijek za liječenje određenih srčanih poremećaja)
 • Ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol (lijekovi protiv gljivičnih infekcija). Vorikonazol se smije uzimati samo nakon medicinske procjene.
 • Rifabutin (lijek protiv bakterijskih infekcija)
 • Sildenafil, vardenafil, tadalafil (lijekovi kod erektilne disfunkcije ili visokog krvnog tlaka u plućnom krvotoku)
 • Paroksetin, sertralin (za liječenje depresije i tjeskobe)
 • Metadon
 • Sedativni pripravci (npr. midazolam primijenjen u obliku injekcije)
 • Karbamazepin (za sprječavanje epileptičkih napadaja ili za liječenje određenih vrsta neurološke boli)
 • Kolhicin (lijek za liječenje gihta)
 • Bosentan (lijek za liječenje visokog krvnog tlaka u plućnom krvotoku).

Uzimanje hrane i pića s lijekom PREZISTA

Vidjeti dio 3 ‘Kako uzimati lijek PREZISTA.’

Trudnoća i dojenje

Odmah upozorite liječnika ako ste trudni ili ako dojite. Trudnice ili dojilje ne smiju uzimati PREZISTU osim ako to liječnik posebno ne odredi. Preporuča se da žene zaražene HIV-om ne doje novorođ enčad zbog mogućnosti prijenosa HIV-a na dijete putem majčina mlijeka te zbog nepoznatih učinaka koje lijek može imati na dijete.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ukoliko osjetite omaglicu nakon uzimanja PREZISTE, nemojte upravljati strojevima i ne vozite.

PREZISTA tablete sadrže sunset yellow FCF (E110), boju koja može uzrokovati alergijske reakcije.

3. Kako uzimati lijek PREZISTA

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Čak i ako se osjećate bolje, ne prekidajte uzimati PREZISTU bez da se posavjetujete sa svojim liječnikom.

Nakon što ste počeli uzimati lijek, dozu ili oblik doziranja lijeka ne smijete mijenjati a liječenje se ne smije prekinuti bez da Vam je to savjetovao liječnik.

Doza za odrasle koji prije nisu uzimali antiretrovirusne lijekove (to će ustanoviti Vaš liječnik)

Trebat ćete drugačiju dozu PREZISTE koja se ne može dosegnuti tabletama od 600 miligrama. PREZISTA je dostupna i u drugim jačinama.

Doza za odrasle koji su već prije uzimali antiretrovirusne lijekove (to će ustanoviti Vaš liječnik)

Doza može biti:

 • 600 miligrama (2 tablete od 300 miligrama PREZISTE ili 1 tableta od 600 miligrama PREZISTE) zajedno sa 100 miligrama ritonavira dvaput na dan. ili
 • 800 miligrama PREZISTE (2 tablete od 400 miligrama PREZISTE) zajedno sa 100 miligrama ritonavira jedanput na dan. Tablete od 400 miligrama PREZISTE treba primjenjivati samo da se dosegne doza od 800 miligrama jedanput na dan.

Molimo da se posavjetujete sa svojim liječnikom koja je doza za Vas odgovarajuća.

Upute za odrasle

 • PREZISTU uvijek uzimajte zajedno s ritonavirom. PREZISTA ne može pravilno djelovati bez ritonavira.
 • Ujutro uzmite jednu tabletu od 600 miligrama PREZISTE zajedno sa 100 miligrama ritonavira.
 • Navečer uzmite jednu tabletu od 600 miligrama PREZISTE zajedno sa 100 miligrama ritonavira.
 • PREZISTU uzimajte s hranom. PREZISTA ne može pravilno djelovati bez hrane. Vrsta hrane nije važna.
 • Progutajte tablete s pićem poput vode ili mlijeka.
 • Tablete od 75 miligrama i 150 miligrama PREZISTE razvijene su za primjenu kod djece, ali ih u nekim slučajevima mogu uzimati i odrasli.

Doza za djecu od 3 godine starosti i više, tjelesne težine najmanje 40 kilograma

Liječnik će odrediti pravu dozu na osnovi tjelesne težine djeteta. Za djecu težine barem 40 kilograma, prava je doza 600 miligrama PREZISTE sa 100 miligrama ritonavira dvaput dnevno, a to je ujedno i preporučena doza za odrasle. Ova doza se ne smije prekora čiti. Dostupne su i tablete manjih jačina, kojom će biti dosegnut odgovarajući režim doziranja lijeka za djecu težine manje od 40 kilograma..

Upute za djecu u dobi od 3 godine i više, tjelesne težine najmanje 40 kilograma

 • Djeca uvijek moraju uzimati PREZISTU zajedno s ritonavirom. PREZISTA ne može pravilno djelovati bez ritonavira.
 • Dijete mora uzimati odgovarajuće doze PREZISTE i ritonavira dvaput na dan. Jednu dozu ujutro, a drugu dozu naveč
 • Dijete mora uzimati PREZISTU s hranom. PREZISTA ne može pravilno djelovati bez hrane. Vrsta hrane nije važna.
 • Dijete mora progutati tablete s pićem poput vode ili mlijeka.
 • Tablete od 75 miligrama i 150 miligrama PREZISTE razvijene su za primjenu kod djece težine manje od 40 kilograma, ali ih u nekim slučajevima mogu uzimati i odrasli.

Otvaranje sigurnosnog zatvarača za djecu

Plastična bočica ima sigurnosni zatvarač za djecu i treba ju otvarati na sljedeći način:

 • Pritisnite plastični zatvarač s navojem prema dolje dok ga okrećete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
 • Uklonite zatvarač.

Ako uzmete više PREZISTE nego što ste trebali

Odmah kontaktirajte svog liječnika ili ljekarnika.

Ako ste zaboravili uzeti PREZISTU

Ako primjetite da niste uzeli lijek unutar 6 sati, propuštenu dozu morate uzeti odmah, uvijek sa ritonavirom i hranom. Ako primjetite da ste propustili uzeti lijek nakon 6 sati, presko čite propuštenu dozu i uzmite iduću dozu u sljedećem redovnom terminu za uzimanje lijeka. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Nemojte prestati uzimati PREZISTU bez prethodne konzultacije s liječnikom.

HIV terapija može poboljšati vaš osjećaj zdravstvenog stanja. Čak i ako se osjećate bolje, nemojte prestati uzimati PREZISTU. Najprije razgovarajte sa svojim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka PREZISTA, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, PREZISTA može uzrokovati nuspojave.

U liječenju HIV infekcije nije uvijek lako utvrditi koje nuspojave uzrokuje PREZISTA, a koje su posljedica djelovanja drugih lijekova koje uzimate ili koje su uzrokovane samom HIV infekcijom.

Obavijestite liječnika o bilo kojoj od sljedećih nuspojava:

Vrlo česte nuspojave (mogu utjecati na više od 1 na 10 osoba)

 • proljev

Česte nuspojave (mogu utjecati na do 1 na 10 osoba)

 • povraćanje, mučnina, bol u trbuhu ili nadimanje trbuha (distenzija), loša probava (dispepsija), vjetrovi
 • glavobolja, umor, omaglica, omamljenost, utrnulost, trnci ili bolovi u rukama ili nogama, gubitak snage, otežano uspavljivanje
 • tjelesne promjene povezane s preraspodjelom masnoće, promjene vrijednosti krvnih pretraga, poput kolesterola
 • kožni osip (češće kad se upotrebljava u kombinaciji s raltegravirom), svrbež. Osip je obično blagog do umjerenog intenziteta. Osip na koži može biti i simptom rijetkog teškog stanja. Stoga je važno kontaktirati liječnika ako se pojavi osip. Liječnik će Vam savjetovati što učiniti vezano uz pojavu simptoma i trebate li prestati s uzimanjem PREZISTE.

Manje česte nuspojave (mogu utjecati na do 1 na 100 osoba)

 • srčani udar, bol u prsnom košu, promjene u elektrokardiogramu, brzi ili spori otkucaji srca, osjećaj lupanja srca
 • nesvjestica, epileptički napadaji, smanjena ili nenormalna osjetljivost kože, mravci i trnci, promjene ili gubitak okusa, poremećaj pažnje, gubitak pamćenja, problemi s ravnotežom
 • otežano disanje, kašalj, krvarenje iz nosa, curenje nosa, nadraženost grla
 • upala gušterače, želuca, usana ili ustiju, ranice u ustima, žgaravica, dizanje želuca, povraćanje krvi, suha usta ili suhe usne, nelagoda u trbuhu, zatvor, podrigivanje, obložen jezik
 • zatajenje bubrega, bubrežni kamenci, otežano mokrenje, često ili prekomjerno mokrenje, katkad i noću
 • koprivnjača, teško oticanje kože i drugih tkiva (najčešće usana ili očiju), ekcem, prekomjerno znojenje, noćno znojenje, gubitak kose, akne, suha ili ljuskasta koža, obojenje noktiju, lezije kože
 • bolovi u mišićima, grčevi u mišićima ili slabost, ukočenost mišića ili zglobova, bolovi u zglobovima s upalom ili bez upale, bolovi u ekstremitetima, osteoporoza
 • usporavanje funkcije štitnjače (može se vidjeti iz rezultata krvnih pretraga)
 • dijabetes, povećana ili smanjena tjelesna težina, povećani apetit, smanjeni apetit, pojačana žeđ
 • visoki krvni tlak, crvenilo uz osjećaj vrućine
 • poremećaji vida, crvene ili suhe oči
 • vrućica, oticanje nogu zbog nakupljanja tekućine, malaksalost, zimica, nenormalno osjećanje, razdražljivost, bol
 • simptomi infekcije, herpes simpleks
 • tegobe s jetrom kao što je hepatitis
 • erektilna disfunkcija, povećanje dojki
 • teškoće sa spavanjem, pospanost, depresija, osjećaj smetenosti ili dezorijentacije, tjeskoba, promijenjeno raspoloženje, abnormalni snovi, smanjeni spolni nagon, nemir
 • promjene nekih vrijednosti krvnih stanica ili kemijskog sastava krvi. To se može vidjeti u rezultatima krvnih pretraga. Liječnik će Vam ih objasniti. Primjerice: nizak broj bijelih (leukocita) ili crvenih krvnih stanica (eritrocita), nizak broj krvnih pločica (trombocita), visoke razine šećera, visoka razina inzulina.

Neke su nuspojave tipične za lijekove protiv HIV-a koji spadaju u istu skupinu kao i PREZISTA. To su:

 • povišen šećer u krvi i pogoršanje dijabetesa.
 • bol u mišićima, osjetljivost na dodir ili slabost. U rijetkim slučajevima ovi su poremećaji mišića bili ozbiljni.
 • promjene oblika tijela zbog preraspodjele masnoć To može uključivati gubitak masnog tkiva na nogama, rukama i licu, povećanje masnog tkiva oko abdomena (trbuha) i drugih unutarnjih organa, povećanje dojki i pojava masnih nakupina na stražnjoj strani vrata (bivolji vrat). Uzrok i dugoročni učinci tih stanja na zdravlje još nisu poznati.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati lijek PREZISTA

PREZISTU morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

PREZISTA se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i bočici iza “Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

PREZISTA ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Dodatne informacije

Što PREZISTA sadrži

 • Djelatna tvar je darunavir. Jedna tableta sadrži 600 mg darunavira (u obliku etanolata).
 • Ostali su sastojci celuloza, mikrokristalična; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; krospovidon, magnezijev stearat. Film kojim je obložena tableta sadrži: poli(vinil alkohol) – djelomično hidroliziran, makrogol 3350, titanijev dioksid (E171), talk, boju sunset yellow FCF (E110).

Kako PREZISTA izgleda i sadržaj pakovanja

Naran časta, filmom obložena tableta ovalnog oblika na kojoj je s jedne strane utisnuto TMC, a s druge strane 600MG. Plastična bočica sadrži 60 tableta.

PREZISTA je dostupna i u obliku filmom obloženih tableta od 75 mg, 150 mg, 300 mg i 400 mg.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Prezista (600mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.