Kaletra (200mg) – Uputa o lijeku

Kaletra 200mg/50 mg filmom obložene tablete lopinavir/ritonavir

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Kaletra i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Kaletru
 3. Kako uzimati Kaletru
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Kaletru
 6. Dodatne informacije

1. Što je Kaletra i za što se koristi

 • Liječnik Vam je propisao Kaletru kako bi vam pomogla u kontroli Vaše infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV; engl. Human Immunodeficiency Virus). Kaletra to postiže usporavanjem širenja infekcije u Vašem tijelu.
 • Kaletra je namijenjena za liječenje odraslih i djece s navršene 2 godine ili starije koji su zaraženi HIV-om, tj. virusom koji uzrokuje sindrom stečene imunodeficijencije (AIDS; engl. acquired immunodeficiency syndrome). Kaletra se ne smije davati djeci mlađoj od dvije godine, osim ako je tako propisao njihov liječnik.
 • Kaletra je antiretrovirusni lijek i spada u skupinu lijekova koje nazivamo inhibitorima proteaze.
 • Kaletra se koristi u kombinaciji s drugim antivirusnim lijekovima. Vaš liječnik će odrediti koji od tih lijekova su najbolji za Vas.

2. Prije nego počnete uzimati Kaletru 

Nemojte uzimati Kaletru

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na lopinavir, ritonavir ili neki drugi sastojak Kaletre
 • ako imate teške jetrene tegobe

Nemojte uzimati Kaletru ako uzimate neke od sljedećih lijekova:

 • astemizol ili terfenadin (lijekovi koji se obično koriste za liječenje simptoma alergija – ovi lijekovi mogu se dobiti bez recepta);
 • midazolam primjenjen peroralno (uzet kroz usta), triazolam (lijek za liječenje tjeskobe i/ili smetnji spavanja);
 • pimozid (lijek za liječenje shizofrenije);
 • cisaprid (lijek za ublažavanje određenih želučanih tegoba);
 • ergotamin, dihidroergotamin, ergonovin, metilergonovin (lijekovi za liječenje glavobolje);
 • amiodaron (lijek za liječenje nepravilnih srčanih otkucaja);
 • lovastatin, simvastatin (lijek za snižavanje kolesterola u krvi);
 • alfuzosin (lijek za liječenje simptoma povećane prostate kod muškaraca (benigna hiperplazija prostate, BHP));
 • fuzidičnu kiselinu (za liječenje kožnih infekcija uzrokovanih bakterijom roda Staphylococcus, kao što su impetigo i infektivni dermatitis. Kada se koristi za liječenje dugotrajnih infekcija
 • kostiju i zglobova, fuzidična kiselina se može uzimati pod liječničkim nadzorom (vidjeti dio Uzimanje drugih lijekova s Kaletrom);
 • kolhicin (lijek za liječenje gihta) – bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega ili jetre;
 • vardenafil (lijek za liječenje erektilne disfunkcije);
 • sildenafil koji se koristi za plućnu arterijsku hipertenziju (visok krvni tlak u plućnoj arteriji). Sildenafil koji se koristi za liječenje erektilne disfunkcije može se koristiti samo pod liječničkim nadzorom (vidjeti dio Budite oprezni s Kaletrom);
 • pripravke koji sadrže gospinu travu (Hypericum perforatum).

Pročitajte popis lijekova u poglavlju Uzimanje drugih lijekova s Kaletrom za informacije o posebnim upozorenjima kod uporabe s drugim lijekovima.

Ako uzimate bilo koji od spomenutih lijekova, zamolite liječnika da napravi nužne izmjene u liječenju drugih bolesti ili u antiretrovirusnom liječenju.

Budite posebno oprezni s Kaletrom

Važne informacije

 • Kaletra neće izliječiti HIV infekciju ili AIDS.
 • Ljudi koji uzimaju Kaletru mogu ipak razviti infekcije ili druge bolesti povezane s HIV bolesti i AIDS-om. Stoga je važno da budete pod nadzorom liječnika za vrijeme liječenja Kaletrom.
 • I dalje postoji rizik od prenošenja HIV-a na druge tijekom uzimanja Kaletre. Moraju se poduzeti odgovarajuće mjere opreza kako bi se spriječilo prenošenje bolesti spolnim putem (npr. uporaba kondoma) ili krvlju.

Kažite svome liječniku ako ste imali/imate:

 • Hemofiliju tip A ili tip B jer Kaletra može povećati rizik od krvarenja.
 • Dijabetes (šećernu bolest) jer je u bolesnika koji su uzimali Kaletru zabilježena povećana razina šećera u krvi.
 • Jetrene tegobe jer u bolesnika koji imaju ili su imali jetrene tegobe, uključujući kronični hepatitis B ili C, postoji povećan rizik od pojave teških i po život opasnih nuspojava vezanih za jetru.

Kažite svom liječniku ako iskusite:

 • mučninu, povraćanje, bol u trbuhu, otežano disanje i tešku slabost mišića u nogama i rukama, jer ti simptomi mogu upućivati na povećanu koncentraciju mliječne kiseline.
 • žeđ, učestalo mokrenje, zamućenje vida ili gubitak težine jer to može upućivati na povišene razine šećera u krvi.
 • mučninu, povraćanje, bol u trbuhu, jer to može upućivati na pankreatitis (upalu gušterače) za koji povećana koncentracija triglicerida (masnoće u krvi) predstavlja rizičan faktor.
 • promjene u obliku tijela zbog promjena u preraspodijeli masti. To može uključivati gubitak masti na licu, nogama i rukama, povećano nakupljanje masti u području trbuha i drugih unutarnjih organa, povećanje dojki i masnu nakupinu na stražnjem dijelu vrata („bivolja grba“). Uzrok i dugoročni učinci ovih promjena na zdravlje nisu zasad poznati.
 • kod nekih bolesnika s uznapredovalom HIV infekcijom i oportunističkom infekcijom u povijesti bolesti, znakovi i simptomi upale od prethodno preboljelih infekcija se mogu pojaviti ubrzo nakon početka anti-HIV liječenja. Pretpostavlja se da se ti simptomi javljaju zbog poboljšanja u odgovoru imunološkog sustava omogućavajući organizmu da se bori protiv infekcije koja je bila prisutna bez jasnih simptoma. Ukoliko primijetite bilo koji simptom infekcije, molimo da odmah obavijestite svog liječnika kako bi pronašao potrebno liječenje.
 • bolovi i ukočenost zglobova (osobito u kuku, koljenu i ramenu) i teškoće u kretanju jer neki bolesnici koji uzimaju te lijekove mogu razviti bolest kostiju koja se naziva osteonekroza (odumiranje tkiva kosti zbog gubitka opskrbe krvlju). Neki od brojnih čimbenika rizika za razvoj ove bolesti mogu biti i duljina kombinirane antiretrovirusne terapije, uporaba kortikosteroida, konzumacija alkohola, teška imunosupresija (smanjenje aktivnosti imunološkog sustava), povišen indeks tjelesne mase i dr.
 • mišićnu bol, osjetljivost ili slabost, osobito prilikom uzimanja ovih lijekova. U rijetkim slučajevima ovi su mišićni poremećaji bili ozbiljni.
 • simptome omaglice, ošamućenost, nesvjesticu ili osjećaj nepravilnih otkucaja srca. Kaletra može uzrokovati promjene u srčanom ritmu i u električnoj aktivnosti srca. Te promjene se mogu vidjeti na EKG-u (elektrokardiogram).

Uzimanje drugih lijekova s Kaletrom

Recite svom liječniku ako uzimate neki od sljedećih lijekova jer je u tom slučaju potreban poseban nadzor:

 • antibiotici (npr. rifabutin, rifampicin, klaritromicin);
 • lijekovi za liječenje tumora (npr. većina inhibitora tirozin-kinaze kao što su dasatinib, nilotinib, ali i vinkristin, vinblastin);
 • antidepresivi (npr. trazodon, bupropion);
 • lijekovi za liječenje epilepsije (npr. karbamazepin, fenitoin, fenobarbital);
 • lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija (npr. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol);
 • lijekovi za liječenje gihta (npr. kolhicin);
 • lijekovi za liječenje erektilne disfunkcije (npr. sildenafil i tadalafil);
 • fuzidična kiselina koja se koristi za liječenje dugotrajnih infekcija kostiju i zglobova (npr. osteomijelitis)
 • lijekovi za srce uključujući: digoksin, antagoniste kalcijevih kanala (npr. felodipin, nifedipin, nikardipin)
 • lijekove za ispravljanje srčanog ritma (npr. bepridil, sistemski lidokain, kinidin);
 • lijekovi za sniženje razine kolesterola u krvi (npr. atorvastatin, lovastatin, rosuvastatin ili simvastatin);
 • lijekovi za liječenje astme i ostalih problema povezanih s plućima kao što je kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) (npr. salmeterol);
 • lijekovi za liječenje plućne arterijske hipertenzije (visok krvni tlak u plućnoj arteriji) (npr. bosentan, sildenafil, tadalafil);
 • lijekovi koji djeluju na imunološki sustav (npr. ciklosporin, sirolimus (rapamicin), takrolimus);
 • lijekovi koji se koriste kod prestanka pušenja (npr. bupropion);
 • lijekovi za ublažavanje bolova (npr. fentanil);
 • lijekovi slični morfinu (npr. metadon);
 • nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (NNRTI) (npr. efavirenz, nevirapin);
 • oralni kontraceptivi  ili  flaster-kontraceptivi  za  prevenciju  trudnoće  (vidjeti  dio Kontraceptivi);
 • inhibitori proteaze (npr. amprenavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, tipranavir);
 • sedativi (npr. midazolam primjenjen putem injekcije);
 • steroidi (npr. deksametazon, flutikazon propionat, etinil estradiol);

Pročitajte popis lijekova pod “Nemojte uzimati Kaletru ako istodobno uzimate neke od sljedećih lijekova ” za informacije o lijekovima koje ne smijete uzimati dok uzimate Kaletru.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez recepta.

Lijekovi za liječenje erektilne disfunkcije (vardenafil, sildenafil, tadalafil)

 • Ne uzimajte Kaletru ako trenutno uzimate vardenafil
 • Ne smijete uzimati Kaletru sa sildenafilom koji se koristi za liječenje plućne arterijske hipertenzije (visok krvni tlak u plućnoj arteriji) (vidjeti dio Nemojte uzimati Kaletru)
 • Ako uzimate sildenafil ili tadalafil i Kaletru zajedno možete riskirati pojavu nuspojava poput sniženog krvnog tlaka, gubitka svijesti, promjene vida i erekcije dulje od 4 sata. Ukoliko erekcija traje dulje od 4 sata, odmah potražite pomoć liječnika kako bi izbjegli trajno oštećenje penisa. Liječnik vam može objasniti ove simptome.

Kontraceptivi

 • ukoliko koristite oralne ili flaster kontraceptive za prevenciju trudnoće, morali biste koristiti i dodatnu kontracepciju ili drugi oblik kontracepcije (npr.kondom), jer Kaletra može smanjiti učinkovitost oralnih i flaster kontraceptiva.
 • Kaletra ne smanjuje rizik prenošenja HIV-a na druge osobe. Moraju se poduzeti odgovarajuće mjere opreza (npr. korištenje kondoma) kako bi se spriječilo prenošenje bolesti spolnim putem.

Trudnoća i dojenje

 • Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili dojite odmah o tome obavijestite svog liječnika.
 • Trudnice i dojilje ne smiju uzimati Kaletru, osim ako im to izričito ne kaže liječnik
 • Ne preporuča se HIV pozitivnim ženama da doje jer postoji mogućnost zaraze djeteta HIV-om putem majčinog mlijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije posebno proučavan učinak Kaletre na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Ne vozite i ne upravljajte strojem ukoliko primijetite bilo koju nuspojavu (npr. mučninu) koja može utjecati na vašu sposobnost sigurne vožnje vozila ili upravljanja strojem, nego se umjesto toga javite svom liječniku.

3. Kako uzimati Kaletru 

Kako treba uzimati Kaletru?

Važno je da Kaletra tablete progutate cijele, nemojte ih žvakati, lomiti ili drobiti.

 • Uvijek uzimajte Kaletru kako vam je rekao Vaš liječnik.
 • Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni kako biste trebali uzimati Vaš lijek.

Kada i koliko Kaletre treba uzimati?

Odrasli

 • Uobičajena doza za odrasle je 400mg/100mg dva puta dnevno, tj. svakih 12 sati u kombinaciji s drugim anti-HIV lijekovima. Odrasli bolesnici koji prethodno nisu uzimali druge antivirusne lijekove mogu uzimati Kaletra tablete jednom dnevno u dozi od 800 mg/200 mg. Liječnik će vam savjetovati broj tableta koje trebate uzimati. Odrasli bolesnici koji su prethodno uzimali druge antivirusne lijekove mogu uzimati Kaletra tablete jednom dnevno u dozi od 800 mg/200 mg, ako je njihov liječnik tako odlučio.
 • Kaletra se ne smije uzimati jednom dnevno s amprenavirom, efavirenzom, nevirapinom, nelfinavirom, karbamazepinom, fenobarbitalom i fenitoinom.
 • Kaletra tablete mogu se uzimati neovisno o uzimanju hrane.

Djeca stara dvije godine i više

 • Liječnik će odlučiti o odgovarajućoj dozi (broju tableta) Kaletre za dijete, na temelju djetetove težine i visine.
 • Kaletra tablete mogu se uzimati neovisno o uzimanju hrane.

Kaletra je također dostupna u obliku 100 mg/25 mg filmom obloženih tableta. Kaletra oralna otopina je dostupna za bolesnike koji imaju problema s gutanjem tableta.

Ako uzmete više Kaletre nego što ste trebali

 • Ako shvatite da ste uzeli više lijeka nego što ste trebali, odmah obavijestite svog liječnika.
 • Ako ne možete obavijestiti svog liječnika, javite se u bolnicu.

Ako ste zaboravili uzeti Kaletru

 • Ako propustite uzeti jednu dozu, što prije uzmite propuštenu dozu, a potom nastavite uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu kako Vam je i propisao Vaš liječnik.
 • Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete uzimati Kaletru

 • Ne prekidajte uzimanje Kaletre i ne mijenjajte dnevnu dozu Kaletre bez prethodne konzultacije s liječnikom.
 • Bez obzira koliko se bolje počnete osjećati, Kaletru morate uzimati svaki dan kako bi pomogla u kontroli Vaše HIV infekcije.
 • Korištenje Kaletre sukladno preporukama daje najveće šanse za odgađanjem razvoja otpornosti na lijek.
 • Ukoliko zbog nuspojave ne možete nastaviti uzimati Kaletru, recite to svom liječniku odmah.
 • Pazite da uvijek imate dovoljno Kaletre kako Vam ne bi ponestalo lijeka. Ukoliko putujete ili ostajete neko vrijeme u bolnici, uzmite dovoljnu količinu Kaletre koja će potrajati dok ne dobijete novu količinu Kaletre.
 • Uzimajte ovaj lijek dok Vam liječnik ne kaže suprotno.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Kaletre, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi drugi lijekovi, Kaletra može izazvati nuspojave, iako se ne moraju pojaviti u svih. Katkada je teško razlikovati nuspojave koje uzrokuje Kaletra od onih koje mogu biti uzrokovane drugim lijekovima koje uzimate istovremeno s Kaletrom, odnosno od komplikacija same infekcije HIV-om.

Odmah obavijestite liječnika o ovim ili bilo kojim drugim simptomima. Ukoliko simptomi potraju ili se pogoršaju, potražite medicinsku pomoć.

Vrlo česte nuspojave (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika):

 • proljev;
 • mučnina;
 • infekcija gornjeg dišnog sustava.

Česte nuspojave (javljaju se u 1 do 10 na 100 bolesnika):

 • upala gušterače;
 • povraćanje, povećanje trbuha, bol u donjem i gornjem području trbuha, vjetrovi, loša probava, smanjen apetit, povrat sadržaja iz želuca u jednjak što može uzrokovati bol;
 • oticanje ili upala trbuha, tankog i debelog crijeva;
 • povećane razine kolesterola u krvi, povećane razine triglicerida (oblik masnoće) u krvi, visoki krvni tlak;
 • smanjena sposobnost tijela da regulira šećer, uključujući šećernu bolest (dijabetes melitus), gubitak tjelesne mase;
 • nizak broj crvenih krvnih stanica, nizak broj bijelih krvnih stanica koje sudjeluju u obrani organizma od infekcije;
 • osip, ekcem, nakupljanje ljuskica masne kože;
 • maglica, tjeskoba, poteškoće sa spavanjem;
 • osjećaj umora, manjak snage i energije, glavobolja, uključujući migrenu;
 • hemoroidi;
 • upala jetre, uključujući povišenje jetrenih enzima;
 • alergijske reakcije, uključujući koprivnjaču i upalu u ustima;
 • promjene u obliku tijela ili lica zbog promjena u preraspodjeli masti;
 • infekcije donjih dišnih puteva;
 • povećanje limfnih čvorova;
 • impotencija, preobilno ili produženo menstrualno krvarenje ili izostanak menstruacije;
 • poremećaji mišića kao što su slabosti i grčevi, bol u zglobovima, mišićima i leđima;
 • oštećenje živaca perifernog živčanog sustava;
 • noćno znojenje, svrbež, osip uključujući ispupčenja na koži, kožne infekcije, upalu kože ili pora dlačica, nakupljanje tekućine u stanicama ili tkivima.

Dodatne informacije o mučnini, povraćanju ili boli u trbuhu

Recite svom liječniku ako se pojavi mučnina, povraćanje ili bol u trbuhu jer to mogu biti simptomi pankreatitisa (upale gušterače).

Dodatne informacije o povišenom kolesterolu i trigliceridima

 • Dugoročni rizici komplikacija poput srčanog ili moždanog udara zbog povišene razine triglicerida i kolesterola trenutno nisu poznati.
 • Liječnik će vas pratiti i po potrebi propisati druge lijekove.
 • Veliko povećanje razine triglicerida (masnoća u krvi) smatra se rizičnim faktorom za razvoj pankreatitisa (upala gušterače).

Promjene oblika tijela zbog preraspodijele masnog tkiva

Kombinacija antiretrovirusne terapije, koja može uključivati Kaletru, može uzrokovati promjenu u obliku tijela zbog promjene u preraspodijeli masnog tkiva. To može uključivati gubitak masnoće na nogama, rukama i licu, povećanje količine masnog tkiva u području trbuha i drugih unutarnjih organa, povećanje dojki i masnu nakupinu na stražnjem dijelu vrata (“bivolja grba”). Uzrok i dugoročni učinci ovih promjena na zdravlje zasad su nepoznati.

Recite svom liječniku ukoliko uočite promjene u obliku tijela zbog preraspodjele masnog tkiva.

Manje česte nuspojave (javljaju se u 1 do 10 na 1000 bolesnika):

 • poremećaj snova;
 • gubitak ili promjena osjeta okusa;
 • gubitak kose;
 • promjene na elektrokardiogramu, koje se zovu atrioventrikularni blok;
 • stvaranje plakova na stjenkama arterija koje mogu dovesti do srčanog ili moždanog udara;
 • upala krvnih žila i kapilara;
 • upala žučnog kanala;
 • nekontrolirano drhtanje tijela;
 • zatvor;
 • duboka venska upala povezana s krvnim ugruškom;
 • suha usta;
 • nemogućnost kontole crijeva;
 • upala početnog dijela tankog crijeva koji se nastavlja odmah na želudac, rana ili čir probavnog trakta, krvarenje iz probavnog trakta ili rektuma (završni dio debelog crijeva);
 • crvene krvne stanice u urinu;
 • masna jetra, povećana jetra;
 • oslabljena funkcija testisa;
 • pojava simptoma povezanih s neaktivnom infekcijom u vašem tijelu (sindrom rekonstitucije imunološkog sustava);
 • povećan apetit;
 • neuobičajeno visoka razina bilirubina (pigmenta koji nastaje raspadanjem crvenih krvnih stanica) u krvi;
 • smanjena seksualna želja;
 • upala bubrega;
 • odumiranje kosti uzrokovano njenom slabom prokrvljenošću;
 • rane i čirevi u usnoj šupljini, upala želuca i crijeva;
 • zatajenje bubrega;
 • pucanje mišićnih vlakana, što rezultira oslobađanjem sadržaja mišićnih vlakana (mioglobina) u krvotok;
 • zvuk u jednom ili oba uha kao što je zujanje, zvonjenje ili zviždanje;
 • nevoljno drhtanje;
 • nepravilno zatvaranje jednog od zalistaka (triskuspidalni zalistak u vašem srcu);
 • vrtoglavica (osjećaj vrtnje);
 • poremećaj oka, poremećen vid;
 • povećanje tjelesne težine.

Druge nuspojave koje su zabilježene kod liječenja s Kaletrom: žutilo kože ili bjeloočnica (žutica), teški ili po život opasni osipi i mjehurići na koži (Stevens-Johnsonov sindrom i erythema multiforme). Učestalost ovih nuspojava je nepoznata.

Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Kalteru 

 • Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
 • Kaletra se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.
 • Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Kako treba ukloniti preostalu Kaletru?

 • Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada.
 • Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije 

Što Kaletra sadrži

Djelatne tvari su lopinavir i ritonavir.

Svaka tableta Kaletre sadrži 200 mg lopinavira i 50 mg ritonavira.

Pomoćne tvari su:

Tableta

Kopovidon, sorbitanlaurat, bezvodni, koloidni silicijev dioksid, natrijev stearilfumarat.

Film-ovojnica

Hipromeloza, titanijev dioksid (E171), makrogoli 400 (polietilenglikol 400), hidroksipropilceluloza, talk, bezvodni, koloidni silicijev dioksid, makrogoli 3350 (polietilenglikol 3350), žuti željezov oksid (E172), polisorbat 80.

Kako Kaletra izgleda i sadržaj pakovanja

Kaletra filmom obložene tablete su žute boje s otisnutim [logotipom Abbotta] i oznakom “KA”.

Kaletra 200 mg/50 mg filmom obložene tablete su dostupne u plastičnim bočicama od 120 tableta.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocjenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Kaletra (200mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.