prof. dr. sc. Nataša Antoljak

prof. dr. sc. Nataša Antoljak

dr. med., spec. epidemiolog

Prof. dr. sc. Nataša Antoljak, dr. med., spec. epidemiologije, trenutno radi kao zamjenica pročelnice na Katedri za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku u Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar".

Rođena je 1963. godine u Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1987. godine. Od 1991. do 1994. radi kao znanstveni novak u sklopu projekta u Zavodu za endokrinologiju i bolesti metabolizma “KBC Zagreb” na Rebru, od 1994. do 1998. na istom projektu u Kliničkom zavodu za kemiju KB “Sestre milosrdnice” te kao
odjelni liječnik na Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju. Od 1998. do 2003. radi na mjestu znanstvenog asistenta doktoranda u Kliničkom zavodu za kemiju KB “Sestre milosrdnice”. Početkom 2004. godine započela je medicinsku specijalizaciju iz epidemiologije na Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, a specijalistički ispit položila je 2007. godine. Poslijediplomski studij iz Alergologije i kliničke imunologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 1995., a magistrirala 1996. godine. Disertaciju je obranila 2003. godine.

Zaposlena je u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. 2007. izabrana je u znanstvenonastavno zvanje docenta, a 2013. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U okviru Nacionalnog programa rane dijagnostike raka debelog crijeva od 2008. godine je član Povjerenstva za organizaciju, stručno
praćenje, evaluaciju i kontrolu kvalitete programa te koordinator provedbe na nacionalnoj razini.

Autorica je 28 originalnih znanstvenih radova i jedan od koautora smjernica za kontrolu kvalitete probira za rak debelog crijeva.